• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

          Căn cứ Điều lệ của Liên minh hợp tác xã tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 11/01/2016. Chức năng, nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

Chức năng:

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của các thành viên;

2. Tuyên truyền, vận động phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã;

3. Tư vấn, hỗ trợ cung cấp các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và thành viên;

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công, hỗ trợ các Hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã.

6. Đại diện cho các thành viên trong các hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã;

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan nhà nước của địa phương có thẩm quyền về các vấn đề chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật.

3. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các Hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong các Hợp tác xã và đơn vị thành viên khác;

7. Chủ trì hoặc tham gia triển khai các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã;

8. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh không ngừng lớn mạnh để hỗ trợ đơn vị thành viên.

9. Tiếp nhận và tham gia tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để phát triển Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã, theo quy định.

           10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao