• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cơ cấu tổ chức Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN MINH HTX TỈNH HÒA BÌNH

1. Đại hội toàn thể thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Đại hội toàn thể thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác tỉnh. Đại hội do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh triệu tập thường kỳ 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 ( Hai phần ba ) số ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị. Đến nay Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đã trải qua 6 kỳ đại hội. Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1995-2000 tổ chức tháng 12/1995; Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2000-2005 tổ chứctháng 5/2000; Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2006-2010 tổ chức tháng 4/2006; Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức tháng 12/2010; Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức tháng 11/2015; Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức tháng 8/2020.

2. Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội toàn thể thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh bầu. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh họp thường kỳ một năm hai lần, do Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh triệu tập và chủ trì, khi cần thiết có thể họp bất thường.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH 
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
                 
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc  Chức vụ,  đơn vị công tác  Chuyên môn Chính trị  Đảng, đoàn  Điện thoại 
1 Trần An Định 1972 Kinh Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở NN và PTNT Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0912 615 863 
2 Trịnh Ngọc Thủy  1971 Kinh Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình  Đại học  Cao cấp  Đảng viên  0912 574 220
3 Đinh Thị Ngọc Hoa  1980 Mường  Trưởng phòng Nghiệp vụ Kiểm tra Phong trào, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình Đại học  Cao cấp  Đảng viên  0915 804 485
4 Nguyễn Ngọc Tú  1986 Mường  Chánh Văn phòng, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình Đại học  Trung cấp  Đảng viên  0988 960 993
5 Quách Chung Thanh 1987 Mường  Trưởng phòng Kế hoạch Hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình Đại học  Trung cấp  Đảng viên  0978 802 917
6 Nguyễn Văn Phúc 1966 Kinh Phó Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0912 113 921
7 Nguyễn Anh Quân  1967 Kinh Phó giám đốc Sở NN & phát triển NT tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0913 368 407
8 Bùi Xuân Hùng 1972 Kinh Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0912 469 039
9 Nguyễn Thanh Thủy  1962 Kinh Phó giám đốc Sở lao động - TBXH  tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0912 079 723
10 Đinh Duy Chuyên 1979 Kinh Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0912 359 835
11 Lê Văn Thạch 1972 Kinh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0904 235 099
12 Ngô Quang Lợi 1980 Kinh Phó giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên   
13 Vũ Ngọc Sơn 1964 Kinh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình Thạc sĩ  Cao cấp  Đảng viên  0987 225 991
14 Đỗ Việt Triều  1970 Kinh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Đại học  Cao cấp  Đảng viên  0912 547 563
15 Bùi Thanh Tùng 1971 Mường  Phó Chủ tịch huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Đại học  Cử nhân  Đảng viên  0982 065 693
16 Đinh Thế Bình  1961 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX dịch vụ NN Sào Báy, huyện Kim Bôi Trung cấp  Sơ cấp  Đảng viên  0987 225 979
17 Vũ Thị Lệ Thủy 1983 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX 3T nông sản Cao Phong, huyện Cao Phong Cao đẳng Sơ cấp    0368 093 519
18 Lê Thị Vân 1973 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Đà Giang, TPHB Đại học  Sơ cấp  Đảng viên  0966 062 199
19 Bùi Văn Lực 1960 Mường  Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy, huyện Kim Bôi Trung cấp  Trung cấp  Đảng viên  0976 780 929
20 Nguyễn Trung Huân 1974 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Mường Động, huyện Kim Bôi THPT Sơ cấp    0986 599 975
21 Trần Trung Đức 1991 Kinh Chủ tịch HĐQT HTX Chuối Viba, huyện Lương Sơn Đại học  Sơ cấp    0989 615 405
22 Quách Thị Kim Mai 1966 Mường  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Lương, huyện Yên Thủy Cao đẳng Sơ cấp  Đảng viên  083 4343501
23 Đào Quỳnh Hội 1971 Kinh Chủ tịch HĐQT HTX Cam sạch Anh Tú, huyện Cao Phong Đại học  Sơ cấp    0962 929 611
24 Nguyễn Thị Bảy 1969 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lương Phú, huyện Tân Lạc Cao đẳng Sơ cấp    393043769
25 Vũ Văn Nhẽ 1961 Kinh Chủ tịch HĐQT HTX VLXD và Trồng cây dược liệu Lạc Sơn, huyện Lạc Sơn Trung cấp  Sơ cấp    0985 549 023
26 Triệu Thị Oanh 1983 Dao Chủ tịch HĐQT HTX dược liệu cổ truyền H20 Việt Nam, TPHB Đại học  Sơ cấp    0912 255 657
27 Nguyễn Văn Khoa 1973 Kinh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Cao Phong, huyện cao Phong THPT Sơ cấp    0965 852 121
28 Nguyễn Đức Hạnh 1970 Kinh Chủ tịch HĐQT HTX Bình Minh xanh, huyện Yên Thủy Trung cấp  Sơ cấp  Đảng viên  0988 580 775
29 Lê Thị Hiền 1984 Kinh Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Việt Nam                                                    Đại học  Sơ cấp    0916 696 118
30 Phan Văn Tâm 1971 Kinh Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong Đại học  Sơ cấp  Đảng viên  0989 661 453

3. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa hai kỳ họp Ban chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên. Ban Thường vụ họp 3 tháng một lần, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Danh sách Ban Thường vụ Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần An Định

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình          

2

Trịnh Ngọc Thuỷ

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình

3

Đinh Thị Ngọc Hoa

Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình  

4

Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng phòng NVKTPT

5

Quách Chung Thanh

Trưởng Phòng KHHT

6

Nguyễn Văn Phúc

Phó GĐ sở Kế hoạch Đầu Tư

7

Đinh Thế Bình

CTHĐQT - Giám Đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Sào Báy

4. Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: Điều hành giải quyết các công việc của Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ; Giải quyết các công việc thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; Tổ chức, quản lý điều hành hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Luật Công chức, Luật Viên chức và các quy định của tỉnh;

- Chủ tịch là người đại diện pháp nhân của Liên minh hợp tác xã tỉnh trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Chủ tịch đồng thời là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, là thủ trưởng cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh theo quy định của Điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh và quy định của pháp luật.

- Các Phó chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo điều hành công tác theo sự phân công của Chủ tịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền. Phó chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.

5. Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình:

Ủy ban kiểm tra của Liên minh Hợp tác xã tỉnh do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh bầu, gồm Chủ nhiệm và một số ủy viên. Ủy ban kiểm tra hoạt động theo Điều lệ và Quy chế do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành.

Danh sách Ủy ban kiểm tra Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trịnh Ngọc Thủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra – Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh

2

Đào Quỳnh Hội 

Ủy viên - Chủ tịch HĐQT, HTX cam sạch Anh Tú huyện Cao Phong

3

Trần Thị Thu Hằng

Ủy viên - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Kiểm tra Phong trào Liên minh hợp tác xã tỉnh

 

6. Bộ máy giúp việc gồm:

 

- Văn phòng;

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trịnh Ngọc Thông

Phó chánh vp, phụ trách VP

2

Bùi Thị Hương

Phó chánh văn phòng

3

Bùi Thị Lan

Nhân viên

4

Nguyễn Kim Khánh

Văn thư

5

Vũ Thái Sơn

Chuyên viên

6

Hoàng Anh Dũng

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng Kế hoạch Hỗ trợ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Quách Chung Thanh

Trưởng phòng

2

Lê Thị Thu Hương Chuyên viên

3

Đỗ Minh Phương

Chuyên viên

4

Bùi Thị Linh

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng Nghiệp vụ, Kiểm tra, Phong trào:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên

3

Trần Thắng Long

Chuyên viên

4

Trần Thị Thu Hằng

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Các đơn vị sự nghiệp:

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần An Định

Giám đốc

2

Trịnh Ngọc Thủy

Kiểm soát

3

Lê Thị Thu Hương

Cán bộ thẩm định

4

Đỗ Minh Phương

Cán bộ thẩm định

5

Trịnh Ngọc Thông

Kế toán

6

Nguyễn Kim Khánh

Thủ quỹ