• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách phát triển hợp tác xã

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tại Báo cáo số 35/BC-BCĐ ngày 08/02/2021 về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021; Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách phát triển hợp tác xã với mục đích Gặp mặt và đối thoại với các Hợp tác xã nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ những đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Toàn văn nôi dung Kế hoạch và phiếu đăng ký gửi các Hợp tác xã chuẩn bị kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị được đăng tải tại: ttp://lmhtx.hoabinh.gov.vn/index.php/tra-cuu-van-ban/download/12-van-b...p-tac-xa.

Đề nghị Các Hợp tác xã chủ động, tích cực phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham dự đầy đủ, chuẩn bị các nội dung kiến nghị, đề xuất bằng văn bản gửi
về Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp nghiên cứu, giải đáp để trao đổi trực tiếp
tại Hội nghị.